Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Rehó Dalma e.v. ügyfelei, a Kaméleon Kerámia ügyfelei, illetve a http://www.kameleonkeramia.hu weboldal látogatói részére.

Adatvédelmi összefoglaló:

Hogyan gyűjtjük, használjuk fel, illetve osztjuk meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat különböző módokon gyűjtjük, többek között:

 • Amikor Ön rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait.
  Hozzájárulását kérjük, hogy e-mailben tájékoztassuk egy közelgő eseményre (pl. workshop). Mi nem küldünk hírlevelet.
 • Amikor Ön vásárol nálunk.
  Mi személyes adatokat gyűjtünk Önről, amikor Ön vásárol tőlünk.

A személyes adatokat az Ön által készített termék elkészültekor az Ön értesítésére használjuk.
Részletesen megtalálja alább a teljes Adatvédelmi Szabályzatban.

Az Ön jogai és választási lehetőségei:

Önnek bármikor jogában áll adatait módosítani, törölni, azokkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, ill. panasszal élni. Ezek módját részletesen megtalálja a teljes Adatvédelmi Szabályzatban.

Bevezetés:

Vállalkozásunk működése során, az Ön által megadott adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
Ennek keretében teljes mértékben meg kívánunk felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő:

Név / cégnév: Rehó Dalma egyéni vállalkozó
Székhely / levelezési cím: 1103 Budapest, Kazah u. 8.
E-mail: kameleonkeramia@gmail.com
Telefon: +36 30 643 2450
Adószám: 66598936-1-42
Weboldal megnevezése, címe: www.kameleonkeramia.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://kameleonkeramia.hu/adatvedelem

Fogalom meghatározások:

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Weboldalon történő regisztráció:

Nincs a weboldalunkon regisztráció.

Kezelt adatok köre      –      Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név      –      Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév      –      Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím      –      Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail      –      Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon      –      Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja      –      Technikai információs művelet.
IP cím      –      Technikai információs művelet.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

Elkészült termék átvételére értesítés:

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, értesítés elkészült termék átvételére.
A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.
Az adatkezelésben érintettek köre a vállalkozás ügyfelei.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint bizonyos alvállalkozói.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás:

Az adatkezelés célja számla kiállítása és küldése.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre a vállalkozás vevőpartnerei.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint bizonyos alvállalkozói..
Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását rendelése megküldésével teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés:

Nem küldünk hírlevelet.

Sütik (cookie-k):

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adattárolás, adatvédelem:

Az adatok tárolása és átvitele: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatainak belső és külső nemzetközi továbbítása a megfelelő védőintézkedések, nevezetesen az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok alapján történik. Ha további részleteket szeretne megtudni ezekről a védőintézkedésekről, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken keresztül.
Az adatok biztonságának megőrzése: Az Ön adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra, és védőintézkedéseket hoztunk az általunk gyűjtött és harmadik partnereinkkel megosztott adatok integritásának és biztonságának megőrzése érdekében. Azonban nem létezik áthatolhatatlan biztonsági rendszer, és rendszerünk biztonságát 100%-ban nem tudjuk garantálni. Amennyiben az ellenőrzésünk alatt álló adatok a biztonság megsértése következtében sérülnek, ésszerű lépéseket teszünk a helyzet kivizsgálása érdekében, és adott esetben értesítjük azokat a személyeket, akiknek az adatai veszélybe kerülhetnek, valamint további lépéseket teszünk a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések értelmében.
Az adatok megőrzése: A személyes adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig szükség van rájuk ahhoz, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekből összegyűjtöttük őket, beleértve a jogos üzleti érdekeinket, valamint a jogi és jelentési kötelezettségek teljesítését.
A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő károkat, a személyes adatok feldolgozásának célját, valamint az alkalmazandó jogszabályi követelményeket.

Adatfeldolgozók:

Tevékenységünk kifejtéséhez és vállalkozásunk működtetéséhez igénybe vesszük harmadik partnerek szolgáltatását. Ezek az alábbi cégek:
Silicium Network Informatikai Kft. – tárhelyszolgáltatás
Línea 2000 Kft. – könyvelés

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Az Adatvédelmi Szabályzat változásai
A vállalkozásunkban és tevékenységünkben végbemenő esetleges változások alapján időről időre frissíthetjük szabályzatunkat, ezért javasoljuk, hogy aktuális esetben újra olvassa el azt.
A változtatás dátumát a „Módosítás hatálybalépése” pontban látja.
Ha a módosítással nem ért egyet, kérjük, törölje regisztrációját. Szolgáltatásaink további igénybe vétele esetén abból indulunk ki, hogy a módosítással egyetért.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépése: 2018. május 24.

Bezár